Všeobecné obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě mojetrickarna.cz (dále „Tričkárna“). VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (spotřebitele).

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu Tričkárna je

Midway Trading s.r.o.

se sídlem: Kubelíkova 1224/42, 130 00, Praha 3 - Žižkov, Česká Republika,

IČ: 24738221, spisová značka C 170204 vedená u Městského soudu v Praze

E-mail: office [at] mojetrickarna.cz

Telefon: +420 225352888

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené VOP zákonem č.513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.      

2. VYMEZENÍ POJMŮ

Prodávající (dodavatel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Podnikatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva je spotřebitelskou smlouvou dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Návrhem kupní smlouvy je úspěšné dokončení objednávky kupujícím včetně provedení platby online převodem přes platební bránu.

Uzavření kupní smlouvy nastane momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a VOP, které jsou její nedílnou součástí.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou smluvním ujednáním mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující souhlasí s těmito VOP platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečné předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a že s nimi souhlasí.

3. PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Úspěšné dokončení objednávky kupujícím je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před zadáním zboží do výroby (následující pondělí od přijetí závazné objednávky). Expedice zboží proběhne nejdříve do týdne po přijetí závazné objednávky. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován prostřednictvím elektronické pošty (na e-mail uvedený v objednávce nebo při registraci). Předpokládaná dodací lhůta objednaného zboží je minimálně 14 dní po obdržení objednávky. Žádné z nabízeného zboží není při objednání skladem (což se netýká výprodeje nedoručených kusů zboží z předchozích objednávek).

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno a příjemní, e-mail a číslo objednávky.

Objednávku lze uskutečnit i bez registrace.

4. KVALITA A PROVEDENÍ POTISKU, MATERIÁL ZBOŽÍ

Barvy potisku a triček nemusí vždy plně odpovídat zobrazení na webu. Obrázky jsou spíše ilustrační.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POMOCI PROSTŘEDKU DÁLKOVÉ KOMUNIKACE

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Jak postupovat při vracení zboží:

Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
Midway Trading s.r.o.
V Občanském domově 777/1
140 00 Praha 4

Česká Republika
 

Jak zásilku připravit

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 občanského zákoníku). Ke zboží přiložte doklad o koupi, průvodní dopis s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou) a uveďte číslo bankovního účtu, na který má být vrácena částka. Vždy prosím použijte nepropustnou plastovou obálku, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení zboží. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky prodávajícím. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.  Po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy je zákazníkovi zaslán dobropis na email uvedený v objednávce a to bez zbytečného odkladu. 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 

Při vystavení dobropisu  může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

6. DODACÍ PODMÍNKY

Doprava zboží je zajišťována veřejnými přepravci:

 1. Zboží doručováno službou Zasilkovna.cz
  Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 39,- Kč.
  Zásilku si může zákazník vyzvednout na jedné z 178mi poboček v České a Slovenské republice. Místo vyzvednutí zboží si zákazník zvolí před dokončením objednávky. Zásilka je na zvolené pobočce uložena po dobu sedmi dnů, poté je vrácena dodavateli. Pokud si zákazník zásilku nestihne do sedmi dnů od uložení vyzvednout, může kontaktovat výdejní místo a s obsluhou pobočky si domluvit jiný termín vyzvednutí.
  Zásilku lze zaslat i na konkrétní adresu v České republice, na Slovensku, Rakousku, či Německu. Tenhle způsob zabezpečuje Zásilkovna.cz pomocí kurýra aneb lokální pošty.
  Pokud je zásilka vrácena dodavateli a zákazník ji bude chtít poslat znovu, bude po něm požadováno opětovné uhrazení nákladů na dopravu.
  Zásilkovna.cz umožňuje sledování zásilek.
  POZOR! Pokud je psaní poškozené nebo je-li porušen obal, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.
  Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.
  Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.

Předplatba - jedná se o jediný způsob platby. Po zaplacení prostřednictvím platební brány (GoPay nebo PayPal) obdržíte potvrzení o provedené platbě od poskytovatele platební služby a potvrzenou objednávku. Bez úspěšného provedení platby nelze objednávku dokončit. Zboží budeme expedovat nejdříve do týdne po obdržení platby na bankovní účet.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

Platba platební bránou GoPay - Pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu (máte-li pochybnosti, informujte se u své banky), můžete ji využít k úhradě zboží online. Na konci objednávky jen zadáte své šestnáctimístné číslo karty a CVC/CVV kód. Nemusíte se obávat, přenos informací je šifrovaný a tedy naprosto bezpečný.

Platba platební bránou PayPal – Výhodou tohoto způsobu platby je, že zákazník při platbě nedává k dispozici údaje o své platební kartě. Ty po registraci do systému PayPal zadá jen jednou. Spáruje je se svou emailovou adresou a ta při platbě souší jako identifikátor.

8. BEZPEČNOST

Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi.

Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.
Zavazujeme se, že nikdy nebudou poskytnuty Vaše osobní údaje třetí osobě.

Plné znění o ochraně osobních údajů.

 1. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném a účinném znění. Veškerá data, která od vás získáme při vyplnění objednávky nebo registrace do databáze, jsou chráněna před potenciálním zneužitím. Tato data identifikují Vaši osobu či firmu jako kupujícího a používáme je pouze k účelům jako je doručení zboží, potvrzení přijetí objednávky, expedice zboží, fakturaci apod. V případě, že budete chtít dodat zboží na jinou adresu, než je ta, která byla uvedená při registraci, můžete toto při odeslání objednávky snadno učinit.

 2. Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Prohlašujeme, že neprodáváme, nepronajímá a ani jinak neposkytuje osobní data svých zákazníků žádné třetí straně. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží.

 3. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Potvrzením registrace kupující souhlasí se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu Tričkárna, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát týdně a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 500kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na stránce mojetrickarna.cz/newsletter

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem a platnými a účinnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád), který vždy přikládáme k zasílanému zboží.

Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Za rozpor s kupní smlouvou nelze považovat kvalitu a provedení potisku nebo materiál zboží.

11. REKLAMACE

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle Reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu č. 5. VOP.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. září 2014 do odvolání.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Vaše Tričkárna
-----------

Vydává Tričkárna, 2014. Všechna práva vyhrazena.